Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy dokument jest regulaminem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Manipulacja w fotografii”,która w dalszej części regulaminu nazywana będzie Konferencją.

2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

2.1. Organizator Konferencji: Koło Naukowe „OKoło” UJ, Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik dalej zwani Organizatorem.

2.2. Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego Konferencji, która uiściła opłatę konferencyjną (§3 niniejszego regulaminu), dalej zwany Uczestnikiem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

4. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://manipulacjakonferencja.wordpress.com

5. Językiem Konferencji jest: język polski.

6. Przepisy niniejszego regulaminu określają sposób zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.

Konferencja

§ 2

1. Konferencja odbędzie się dnia 29 maja 2016 r. w Muzeum Manggha w Krakowie.

2. W ramach Konferencji odbędą się wykłady i dyskusje podczas paneli tematycznych oraz wydarzenia towarzyszące, których uczestnictwo zostało dookreślone w niniejszym regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konferencji w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych abstraktów będzie mniejsza niż 10, a także wówczas, gdy wystąpią inne przyczyny od niego niezależne. W tej sytuacji Uczestnikowi Konferencji przysługuje zwrot całości opłaty konferencyjnej.

Zasady uczestnictwa w Konferencji

§ 3

1. Do aktywnego uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz specjaliści, którzy dokonają zgłoszenia w terminie do dnia 04 kwietnia 2016 r. do godziny 23:59 na adres manipulacjakonferencja@gmail.com według formularza dostępnego na stronie internetowej Konferencji.

2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć abstrakt (1200 –1500 znaków) oraz zdjęcie z krótką informacją o sobie (osiągnięcia, publikacje, projekty etc.).

3. Organizator ma prawo przedłużyć termin zgłoszeń.

4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych danych Uczestnika.

6. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia zostanie nadesłana drogą elektroniczną do dnia 25 kwietnia 2016 r. na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników w celu prawidłowego zorganizowania Konferencji.

8. Przesłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania przepisów porządkowych, a także innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

9. Prawo do wygłoszenia referatu przysługuje jedynie Uczestnikowi, który po nadesłaniu kompletnego formularza zgłoszeniowego, na podstawie abstraktu został zakwalifikowany przez Organizatora.

10. Integralną częścią zgłoszenia do udziału w Konferencji, jest uiszczenie opłaty konferencyjnej określonej w § 4.

11. Uczestnik Konferencji może zrezygnować z uczestnictwa. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konferencji powinno być dokonane w formie pisemnej.

11.1. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, dokonanego nie później niż 14 dni przed terminem planowanej Konferencji, Uczestnikowi przysługuje zwrot pięćdziesięciu procent wpłaconej kwoty.

11.2. W sytuacji, gdy rezygnacja nastąpi w terminie późniejszym zwrot opłaty konferencyjnej nie przysługuje, a konkretne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Opłaty

§ 4

1. Warunkiem aktywnego udziału w Konferencji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej do dnia 05 maja 2016r.

1.1. Wysokość opłaty konferencyjnej: a) 150 zł – opłata standardowa b) Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są goście specjalni.

1.2. W ramach opłaty konferencyjnej Uczestnikowi przysługuje ciepły posiłek w dniu wygłaszania referatu.

1.3. Opłata nie obejmuje dojazdu i noclegu.

2. Bierne uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne.

Porządek Konferencji oraz zasady wystąpień

§ 5

1. Przed wygłoszeniem referatu, należy się zarejestrować i pobrać identyfikator w miejscu do tego przeznaczonym.

2. Osoby, które pragną do wystąpienia załączyć prezentacje multimedialne zobowiązane są przesłać gotowy materiał do dnia 10 maja 2016 r. do godziny 23:59 na adres manipulacjakonferencja@gmail.com

3. Organizatorzy zastrzegają iż Uczestnicy powinni przygotować wypowiedzi ustne (referaty powinny być wygłaszane, a nie czytane).

4. Czas na wygłoszenie referatu to odpowiednio:

4.1. 20 min standardowo

4.2. 30 min dla key-note speaker’ów

5. W trakcie panelu przewidziana jest dyskusja i przerwa kawowa.

6. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji zostanie wydany jedynie po wygłoszeniu referatu w punkcie rejestracyjnym przez Organizatora.

Publikacja pokonferencyjna

§ 6

1. Uczestnik ma możliwość opublikowania swojego referatu w planowanym wydawnictwie pokonferencyjnym – Organizator poda szczegóły dotyczące publikacji jak tylko ustali je z Czasopismem.

Postanowienia końcowe

§ 7

1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami).

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie Konferencja.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

4. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.

5. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.

6. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronie internetowej Konferencji w dniu jej wprowadzenia.

Reklamy